Negativni prefiksi sa pridevima

IL“
legal – illegal
literate – illiterate
logical – illogical

„IM“
modest – immodest
mortal – immortal
perfect – imperfect
polite – impolite
possible – impossible
probable – improbable
pure – impure

„IN“
accurate – inaccurate
capable – incapable
decent – indecent
efficient – inefficient
expensive – inexpensive
secure – insecure

„DIS“
donest – dishonest
obedient – disobedient
satisfied – dissatisfied organised – disorganised

„IR“
regular – irregular
resistible – irresistible
responsible – irresponsible

„UN“
able – unable
armed – unarmed
avoidable – unavoidable
bearable – unbearable
certain – uncertain
comfortable – uncomfortable
equal – unequal
fair – unfair
happy – unhappy
necessary – unnecessary

Modalni glagoli u engleskom jeziku

Bitna pravila

  1. Ne menjaju se po licima, ne dodaju nastavak za prezent ‘s’
  2. Pitanja prave sami menjanjem mesta u rečenici, dakle ponašaju se kao pomoćni glagoli
  3. Koriste rečcu ,,not’’ za negiranje
  4. Ne koriste TO, već ih prati glagol u infinitivu tj.osnovnom obliku

Modalni glagol MUST/HAVE TO

Must – morati i ne smeti (koristi se za obaveze, dosd se odričan oblik koristi za zabrane),
Have to – morati, ne morati

We must carry our identity card with us.
Moramo nositi ličnu kartu sa sobom.

You  must notmustn’t bring in a dog in the store.
Ne smeš uvoditi psa u radnju.

Must not / mustn’t  = ne smeti, zabrana, nemojte mešati sa ≠ ne morati

Postoji još jedan način da se na engleskom kaže morati, a to je have to.

I have to be there at 5.– Moram da budem tamo u 5.

She has to work on Saturday.– Ona mora da radi u subotu.

don’t have to be there at 5.– Ne moram da budem tamo u 5.

She doesn’t have to work on Saturday.– Ona ne mora da radi u subotu.

Modalni glagol SHOULD
(treba da, trebalo bi da)

You should come and visit us during summer.
Trebalo bi da dođeš kod nas u posetu tokom leta.

You shouldn’t go there.
Ne treba da ideš tamo.

1. razred 71. čas Mum and Dad’s Day

Hello!

Danas radimo Mum and Dad’s Day sa 72. strane udžbenika. U Engleskoj se slave praznici koji predstavljaju Dan mame i tate kada deca svojim roditeljima prave i poklanjaju čestitke, cveće, razne poklone. Potrebno je zapamtiti 3 reči: present – poklon (izgovor), card – čestitka (izgovor) i flower – cvet (izgovor). Pesmicu imate na snimku broj 32. pa je odslušajte. U radnoj svesci na 62.strani uradite prvu i drugu vežbu. U prvoj vežbi  povežite cvet desno sa cvetom koji drži mama i obojite na isti način. U drugoj vežbi povežite čestitke sa mamom ili tatom i obojite kako želite. Ne trebate slikati i slati.

Bye!

2. razred 70.čas Unit 8. My party

Hello!

Predlog zaključnih ocena proslediću vam danas mailom, nadam se da ćete biti zadovoljni (ja jesam).

Za današnji čas uradićemo 66. i 67. stranu udžbenika.

U 13. vežbi obeležite kvadratiće brojevima: Number 1 is cow. Number 2 is chicken. Number 3 is pig. Number 4 is horse.

U 14. vežbi prebrojte životinje i upišite broj u kvadratiće.

U 16. vežbi: Horse is number one. Bird is number two. Duck is number three. Mouse is number four. Dog is number five.

U 17. vežbi nacrtajte kućnog ljubimca koga imate ili biste želeli imati, obojite i napišite na engleskom šta ste nacrtali. Samo ovu vežbu slikajte i pošaljite.

Bye!